EVBEE ELEKTRİKLİ ARAÇ VE ŞARJ SİSTEMLERİ ENERJİ MÜHENDİSLİK ARGE SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

6698 SAYILI KVKK KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ


6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” madde başlığı altında veri sorumlusu olan EVbee Elektrikli Araç Ve Şarj Sistemleri Enerji Mühendislik Arge Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin adres ve bilgileri, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yöneltebileceği ve KVKK’nın 11. maddesinde yer verilen hakları konusunda bilgilendirme yükümlülüğü getirmiştir.

İşbu Aydınlatma Metni KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca veri sahiplerini bilgilendirmek ve aydınlatmak amacı ile hazırlanmıştır.

a)    Veri Sorumlusu


EVbee Elektrikli Araç Ve Şarj Sistemleri Enerji Mühendislik Arge Sanayi Ticaret Anonim Şirketi tarafından kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlenmektedir.

Veri Sorumlusu : EVbee Elektrikli Araç Ve Şarj Sistemleri Enerji Mühendislik Arge San. Tic. A.Ş.
İnternet Sitesi    : www.ev-bee.com

E-posta    : info@ev-bee.com

Adres    : Yeşiltepe Mah. İsmet İnönü-2 Bul. No: 2/57 İç Kapı No: Z03 Tepebaşı/Eskişehir

b)    İşlenen Kişisel Veriler

İşbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında, kimlik ve iletişim bilgilerinizden oluşan kişisel verileriniz (ad, soyad, adres, e-posta, telefon numarası) işlenecektir.

c)    Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

KVKK uyarınca, EVbee Elektrikli Araç Ve Şarj Sistemleri Enerji Mühendislik Arge Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak EVbee Elektrikli Araç Ve Şarj Sistemleri Enerji Mühendislik Arge Sanayi Ticaret Anonim Şirketi tarafından işlenebilecektir.
 
KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir. EVbee Elektrikli Araç Ve Şarj Sistemleri Enerji Mühendislik Arge Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, web sayfaları, başvuru formları, e-posta iletileri ve çağrı üzerinden başvuru yapanlara ait verileri genel olarak aşağıdaki amaçlar ile toplayabilecek ve işleyebilecektir.

•    Ürün ve hizmetlerin tanıtımı ve sunulması,

•    Yatırımcı ilişkilerinin yürütülmesi,

•    Ticari stratejilerinin geliştirilmesi ve planlamalarının yapılması,

•    Ticari faaliyetlerin yönetimi, yürütülmesi ve denetlenmesi,

•    Franchising süreçlerinin yürütülmesi,

•    İşe alım süreçlerinin yürütülmesi,

•    İnternet sitesi deneyimlerinin iyileştirilmesi,

•    Yazılım ve sistem güvenliğinin sağlanması ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

•    Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden işlem yapan ya da adına işlem yapılan kişilerin, ziyaretçilerin kimlik bilgilerinin teyit edilmesi ve iletişim için gerekli adres ve diğer gerekli bilgilerin kaydedilmesi,

•    Ürün ve hizmetlerdeki sorunların giderilmesi, hata, sorun ve bulguların tespit edilerek, giderilmesi ve iyileştirilmiş bir deneyimin sunulması,

•    İnternet sitesi üzerinden bilgi talep eden kişilere gerekli bilgilendirmelerin yapılması, adli/idari süreçlerin yönetimi, kamu kurum ve kuruluşlarından gelen taleplerin cevaplanması, yasal çerçevedeki hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hukuki uyuşmazlıkların çözülmesi,

•    İstatistiksel değerlendirmeler ve veri tabanı oluşturma,

ç) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel Verilerin Korunması Politikasını kabul etmekle, EVbee Elektrikli Araç Ve Şarj Sistemleri Enerji Mühendislik Arge Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ile EVbee Elektrikli Araç Ve Şarj Sistemleri Enerji Mühendislik Arge Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin yurt içindeki ve yurt dışındaki iş ortaklarıyla, paylaşılmasına açık rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına, yurt içine veya yurt dışına aktarımına, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, veri koruması ve güvenliği konusunda EVbee Elektrikli Araç Ve Şarj Sistemleri Enerji Mühendislik Arge Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ile hukuken ve teknik olarak aynı sorumlulukları taşıyan, ilgili mevzuat hükümlerine riayet eden üçüncü kişilerle aktarımına izin vermiş bulunmaktasınız.
 
EVbee Elektrikli Araç Ve Şarj Sistemleri Enerji Mühendislik Arge Sanayi Ticaret Anonim Şirketi web sitesi, mobil site, franchising başvurusu, iş başvurusuna ilişkin verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi, güvenliğiniz ve EVbee Elektrikli Araç Ve Şarj Sistemleri Enerji Mühendislik Arge Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin yasalar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi amacıyla yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

d)    Kişisel Veri Toplamanın Yönetimi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, bu metnin (c) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen ilgili kişinin açık rızasının alınması zorunlu hallerde açık rızasının bulunması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle elektronik ortamda internet sitesi üzerinden franchising başvurusu formu doldurulması, iş başvuru formu doldurulması, iletişim formu doldurulması, e-posta iletisi gönderilmesi ve internet sitesinin ziyaret edilmesi yöntemleriyle elde edilmektedir.

e)    KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, EVbee Elektrikli Araç Ve Şarj Sistemleri Enerji Mühendislik Arge Sanayi  Ticaret Anonim Şirketi'ne başvurarak, kişisel    verilerinizin    işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dahilinde değerlendirilmek üzere kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde   silinmesini    veya        yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini    isteme,    işlenen    kişisel    verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya   çıkması   halinde   bu    sonuca    itiraz etme,    kişisel        verilerinizin    kanuna    aykırı    olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Veri sahibi olarak, KVKK kapsamındaki taleplerinizi, EVbee Elektrikli Araç Ve Şarj Sistemleri Enerji Mühendislik Arge Sanayi Ticaret Anonim Şirketi web sitesinde yer alan KVK Başvuru Formunda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin
1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince;

“Yeşiltepe Mah. İsmet İnönü-2 Bul. No: 2/57 İç Kapı No: Z03 Tepebaşı/Eskişehir″ adresinde bulunan EVbee Elektrikli Araç Ve Şarj Sistemleri Enerji Mühendislik Arge Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'ne bizzat gelerek iletebilirsiniz.
 
Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile iletebilirsiniz.

EVbee Elektrikli Araç Ve Şarj Sistemleri Enerji Mühendislik Arge Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'ne daha önce bildirilen ve sistemde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle EVbee Elektrikli Araç Ve Şarj Sistemleri Enerji Mühendislik Arge Sanayi Ticaret Anonim              Şirketi'nin e-posta adresine elektronik posta göndererek iletebilirsiniz.

f)    Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Kişisel verilerin işleme amacının ortan kalkması, kanunlar ve ilgili mevzuatta belirlenen zorunlu saklama sürelerinin dolmasıyla birlikte kişisel verileri silinir veya anonim hale getirir.

g)    Değişiklik ve Güncellemeler

İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya EVbee Elektrikli Araç Ve Şarj Sistemleri Enerji Mühendislik Arge San. Tic. AŞ'nin kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir.

Aydınlatma Metninin en güncel haline EVbee Elektrikli Araç Ve Şarj Sistemleri Enerji Mühendislik  Arge Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin internet sitesinden ulaşılabilecektir.

Ek : KVK Başvuru Formu

KVKK Başvuru Formu'nu Buraya Tıklayarak İndirebilirsiniz